Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Furesø Cykle Club

Foreningen, ”Furesø Cykle Club”, som i det følgende betegnes cykelklub/klub, er stiftet den 29. januar 2008 under navnet Team Træningscentret. Navneændringen er vedtaget 24. marts 2009. Navneændring til "Furesø Cykle Club" er vedtaget 18. marts 2020. Cykelklubben har hjemsted i Furesø Kommune.

Klubbens formål er, at øge interessen for motionscykling ved sportslige og selskabelige arrangementer. Klubben er medlem af DCU og dermed medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI.

§ 2

Som medlemmer kan optages alle personer med interesse for motionscykling, og som ikke står i restance til andre foreninger under DGI, DCU eller DIF.

§ 3

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet indbetales inden d. 15. april i regnskabsåret, der følger kalenderåret.

Udmeldelse skal ske skriftligt inden 31. oktober til kassereren. Har et medlem ikke betalt kontingent rettidigt, kan vedkommende slettes som medlem.

§ 4

Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes i marts måned. Ekstraordinære generalforsamlinger sammenkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af klubbens medlemmer fremsender skriftlig, dateret og underskrevet begæring derom med angivelse af forhandlingsemner. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget.

Generalforsamlinger indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. Regnskab for seneste år og budgetforslag for indeværende år følger dagsordenen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet. Sådanne forslag meddeles alle medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen. Al ovennævnt materiale udsendes pr. e-mail til alle medlemmer og/eller publiceres på klubbens hjemmeside bag medlemslogin. Forslag, der stilles på selve generalforsamlingsdagen, kan ikke behandles.

§5

Afstemninger afgøres, hvor intet andet udtrykkeligt er bestemt, ved almindelig stemmeflertal.

Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Der gælder særlige afstemningsregler ved klubbens opløsning, jf. § 10.-

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.-

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.

§ 6

Dagsorden for generalforsamlinger:

1.Valg af dirigent og referent-

2.Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3.Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab (kalenderåret)

4.Fremlæggelse af bestyrelsens handlingsplan for den kommende sæson og modsvarende budget-

5.Behandling af indkomne forslag

a. Vedtægtsændringer

b. Øvrige forslag

6.Fastsættelse af kontingent

7.Valg til bestyrelsen

8.Valg af suppleant

9.Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

§ 7

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af den siddende bestyrelse.

§ 8

Klubben ledes af en bestyrelse på 4-6 medlemmer, med formand, kasserer samt 2-4 bestyrelsesmedlemmer, som på generalforsamlingen vælges for 2 år. Formanden og et  til to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og kassereren og et til to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan bl.a. indgå sponsoraftaler og kan med sådanne forpligtige medlemmer til at bære klubtøj (for egen regning), når medlemmerne repræsenterer klubben i cykelløb og lignende. Bestyrelsen kan også indgå aftaler om et kommercielt sponsornavn, som eksponeres på hjemmeside og klubtøj .

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægten. Beløb over kr. 2.000 indsættes på bankkonto, hvor kun formand eller kasserer kan hæve.

§ 9

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive underskrevet årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten, som består af driftsregnskab for det foregående år og status pr. regnskabsårets afslutning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til klubbens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 10

Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende. Denne generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel kassebeholdning til fordel for cykelsporten eller til humanitære formål.

§ 11

Eventuelt

Seneste vedtagne ændringer 10 juni 2020.